พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความ 
ปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 
และประชาชนชาวอุรุกวัย. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย. ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มี
มิตรไมตรี ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ 
อันก่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและ 
ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญ 
ส่งเสริมให้ประเทศของเรา ตลอดจนประเทศทั้งหลายในโลกมีความเจริญมั่นคง 
ความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

(๑) Mrs. Elsa Nury Bauz.n Benzano 


477