พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยเมน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยเมน(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐเยเมน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนชาวเยเมน ในไมตรีจิต 
ที่มีต่อข้าพเจ้า รัฐบาล และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดีและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน 
ชาวเยเมน. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่าน ที่จะ 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเยเมน ให้กระชับ 
แน่นแฟ้นมากขึ้น. ความตั้งใจของท่านดังกล่าวนั้น นับว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของประเทศไทย ที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีกับนานาประเทศ เพื่ออยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ และร่วมมือกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่มวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้า 
เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บน 
พื้นฐานแห่งความเป็นมิตรและความปรารถนาดีต่อกัน จะทำาให้สัมพันธไมตรีที่มีอยู่
เจริญงอกงามยิ่งขึ้น อีกทั้งจะนำพาความวัฒนามั่นคง และความผาสุกร่มเย็นอันยั่งยืน 
มาสู่ประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกด้วย. 


(๑) Dr. Adel Mohamed Ali Ba Hamid 

492
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

493