พระราชดำรัส ในโอกาสที่อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่อัยการสูงสุด(๒) 
นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คำปฏิญาณที่ได้เปล่งออกมานั้น เป็นสิ่งที่เตือนใจ และเป็นแนวความคิด 
แนวทางในการปฏิบัติ. ท่านทั้งหลาย ผู้มีหน้าที่เป็นส่วนสำคัญของการอำนวย 
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและระบอบยุติธรรม เพื่อความผาสุกของประเทศชาติ
ประชาชน ก็ควรจะมีกำลังใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้ตาม 
ภารกิจที่ท่านควรจะปฏิบัติ ตลอดจนใช้ความรู้ และประสพการณ์ ตลอดจนทัศนคติ
ที่ดีที่เที่ยงธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่. 

ก็ขอให้ระลึกถึงคำปฏิญาณ และนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่. ก็ขอให้
มีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้าสำเร็จในงานอาชีพทุกประการ. 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 

527