พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำราชองครักษ์ในพระองค์ นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี(๒) 
นำราชองครักษ์ในพระองค์ นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 
นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติและประทับใจ ที่ได้พบท่านทั้งหลายโดยพร้อมเพรียงอบอุ่น 
ในวันนี้. ขอขอบใจอย่างจริงใจในความปรารถนาดี ความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง 
และสถาบัน และนํ้าใจที่ได้แสดงปรากฏออกมาชัดในวันนี้. ก็ต้องบอกว่าปลื้มปีติ
ประทับใจ และอยากจะขอบใจอย่างจริงใจ อย่างมากที่สุด. 

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้มีประสบการณ์มากมายในชีวิต และมีประสพการณ์
ได้เคยถวายงานมายาวนาน ตลอดจนได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน 
และได้ประกอบคุณงามความดีมามาก. ก็ขอให้มีกำลังใจ ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่
หรืออยู่ในวัยไหน ก็ขอให้มีกำลังใจ ว่าคำว่าราชองครักษ์นั้น มีความหมายศักดิ์สิทธิ์
ความจริงเป็นคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก. การที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นราชองครักษ์
หรือนายตำรวจราชองครักษ์ ก็คือ อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวคำแทนท่านทั้งหลาย 
ในคำปฏิญาณ อันนั้นคือคำที่สวยงามมากและครบถ้วน. คือหน้าที่ราชองครักษ์นี่น่ะ 
มีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน. ในเวลาเดียวกัน 
รักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศไทย เพราะว่า 
ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่เก่าแก่มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน 
มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมา พ้นความวุ่นวาย 

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

146
พ้นอุปสรรคมามากมาย. เพราะฉะนั้น ราชองครักษ์ก็คือรักษา สืบทอด สืบสาน 
ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวม ต่อประชาชน โดยนึกถึง 
ประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรม และนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
เพราะว่าประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้อง 
ของประเทศ ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องธำรงรักษาต่อไป. อะไรที่ไม่ดี
อะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องแก้ไข. ท่านทั้งหลายจะประจำการหรือไม่ประจำการก็ไม่สำคัญ
เพราะคำว่าราชองครักษ์ พระปรมาภิไธยติดอยู่ที่บ่า มีสายยงยศ และอย่างที่บอก 
ตั้งแต่ต้น ได้ผ่านงานมามาก ย่อมรู้ย่อมอนุมานได้ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูก อะไรร้าย 
อะไรดีก็ปกป้องรักษาสถาบันที่สูงสุดของชาติทั้งหมด และขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยม ตลอดจนความร่มเย็น ความสุขของประชาชน. นี่คือหน้าที่ของราชองครักษ์
ในพระปรมาภิไธย และคำปฏิญาณก็ครบถ้วน สวยงาม. 

ก็ขอขอบใจในน้ำใจ ในความปรารถนาดีต่อข้าพเจ้า ต่อชาติบ้านเมือง. 
ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ สุขภาพที่ดีความมั่นคงมุ่งมั่นที่จะรักษา 
ในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะว่าทั้งหมด ทุกคนคุยกันก็คงรู้ว่าอะไรถูกต้อง อะไรไม่ถูกต้อง 
อะไรเป็นผลที่ดีต่อประเทศชาติอะไรเป็นผลที่ไม่ดี. แล้วเราอยากให้บ้านเมืองเรา 
เป็นอย่างไร ก็รู้ดีอยู่แล้ว ก็คือความสุข ความมั่นคงของประเทศ. นี่ก็คือสิ่ง 
ที่จะต้องมอบให้บรรดาราชองครักษ์ทั้งหลายไปคิด และช่วยกัน เพราะประสพการณ์
ท่านทั้งหลายย่อมมากอยู่แล้ว ต่างคนต่างมีหน้าที่ที่สำคัญ หลายคน เกือบทั้งหมด 
ก็เคยถวายงาน บางคนก็เคยถวายงานใกล้ชิด ด้วยหน้าที่ใดๆ ก็ตาม. 

สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุข มีกำลังใจ มีสุขภาพที่แข็งแรง 
และขอขอบใจที่ได้มากันพร้อมเพรียงวันนี้. นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้. ก็ขอ 
ขอบใจ. 

147