พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียส
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
มอริเชียส แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำ
ประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า รัฐบาล ประเทศและประชาชน
ชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศและประชาชนชาวมอริเชียส.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดี
ในกิจการหลากหลายด้าน ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐมอริเชียส. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินมาอย่างราบรื่น และนับวัน
จะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญ
ของการคบหาติดต่อกันฉันมิตร และการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างประเทศว่า จะเป็นต้นทางนำไปสู่
ความเป็นมิตร ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความวัฒนารุ่งเรือง จึงต่างพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรี
และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพ
และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์
ที่คล้ายคลึงกัน จะทำให้ประเทศของเรามีมิตรไมตรี ความเข้าใจอันดี และความเจริญร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้น
ทั้งจะเป็นผลเกื้อหนุนให้ประเทศทั้งหลายในโลกมีสามัคคี เสถียรภาพ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.