พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชม และประทับใจมาก ในคำอวยพร 
อันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าว ในนาม 
คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้. 

ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้แสดงความปรารถนาดี
ต่อเราทั้งสอง ประเทศ และประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริง ที่จะ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเรา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น. ในประการนี้
ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลและประชาชน 
ชาวไทย. และข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้ยิ่ง 
เจริญงอกงามและธำรงยั่งยืนสืบไป. 

ขอสนองพรทุกท่าน ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ 
ทั้งขอให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรือง 
ไพบูลย์ตลอดไป. 

177