พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานคณะมนตรียุโรปและท่านประธานคณะกรรมาธิการยุโรป แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานทั้งสอง และความเจริญรุ่งเรืองของสหภาพยุโรปและพลเมืองแห่งสหภาพยุโรป.
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป. ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ดำเนินมาอย่างสนิทสนมราบรื่น และนับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยและสหภาพยุโรป ได้ร่วมมือช่วยเหลือในกิจการ
ด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและกว้างขวาง ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ด้วยความเป็นมิตร ความเข้าอกเข้าใจ และความจริงใจต่อกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกันในกิจการทุกด้านทุกระดับ บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ
และเจตนารมณ์ที่ดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กอปรกับความตั้งใจของท่าน ที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพให้เพิ่มพูนมากขึ้น ไม่เพียงจะส่งเสริมความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่แล้วด้วยดี ให้กระชับมั่นและยืนยงเท่านั้น
หากยังนำเสถียรภาพ ความพัฒนาไพบูลย์ และสันติสุขอันยั่งยืน มาสู่ประเทศไทยและสหภาพยุโรป ตลอดจนนานาประเทศในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกอีกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. David Daly