พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวญี่ปุ่นประสบความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
ประเทศไทยและญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์ฉันมิตรมานานนับด้วยศตวรรษ. ความสัมพันธ์ระหว่างกันนี้ นับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองต่างตระหนักในคุณค่าของความสงบสุข ความมีอิสรภาพ และความเจริญก้าวหน้า จึงได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ด้วยความเป็นมิตร ความเข้าใจอันดี และความจริงใจต่อกันเสมอมา. นอกจากนี้ ราชวงศ์ในประเทศทั้งสอง ก็มีความผูกพันกันมาด้วยดีอย่างลึกซึ้ง ดังที่ปรากฏว่า พระราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายได้เสด็จไปมาเยี่ยมเยือนกันโดยตลอด. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของประเทศทั้งสองในกิจการทั้งปวง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีเช่นนี้ ประกอบกับความตั้งใจของท่าน ที่จะพยายามส่งเสริมมิตรภาพระหว่างกัน จะสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่แล้วอย่างแน่นแฟ้น ให้กระชับมั่นยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งจะเกื้อหนุนให้ประเทศของเรา ตลอดกระทั่งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและอื่น ๆ ของโลก มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความสงบร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Nashida Kazuya