พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีที่มีต่อข้าพเจ้า พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน.
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดียิ่ง ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมีมายาวนาน ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน. ประเทศของเราทั้งสอง ได้ตระหนักและยึดมั่นในการอยู่ร่วมกับนานาประชาชาติอย่างสันติ จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยความสนิทสนม
โดยต่างมีมิตรไมตรี ความเข้าใจอันดี และความเคารพยกย่องตลอดมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีงามดังกล่าวนี้ นอกจาก
จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่มีมาโดยราบรื่น ให้งอกงามแน่นแฟ้นและธำรงยืนยงตลอดกาลนานแล้ว ยังจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคง ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความเจริญร่มเย็นอันยั่งยืน แก่ประเทศของเรา และประเทศทั้งหลายในภูมิภาคนี้ และอื่น ๆ ของโลกอีกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Sahebzada Ahmed Khan