พระราชดำรัส ในโอกาสที่อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่อัยการสูงสุด (๒)
นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
—————————-

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับท่านทั้งหลาย ก่อนที่ท่านจะได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่อัยการ อันเป็นงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง.
ท่านทั้งหลายเมื่อมาถวายสัตย์ปฏิญาณตน ย่อมมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสูงสุด สมดังคำปฏิญาณ. การจะทำให้ได้ดังที่ตั้งใจนั้น จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ ประสพการณ์ และวิจารณญาณที่ถูกต้อง ประกอบพร้อมกัน. ความรู้ จะทำให้แต่ละคนมีความแม่นยำในหลักวิชาและตัวบทกฎหมาย. ความสามารถ จะช่วยให้นำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ตามสถานการณ์และความเป็นจริง. ประสพการณ์ จะช่วยให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่สร้างสมขึ้น และสามารถนำมาใช้ให้บังเกิดผล. วิจารณญาณ จะช่วยให้สามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม. จึงขอให้อัยการทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ประสพการณ์ และวิจารณญาณ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน จะได้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และธำรงรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง ดังที่ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้.
ขออำนวยพรให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และมีความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติทุกประการ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน