พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟินแลนด์.
น่ายินดียิ่ง ที่ท่านได้กล่าวถึงหน้าที่อันดับแรกของท่านในฐานะเอกอัครราชทูต ที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ ให้กระชับมั่นมากขึ้น. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับ โดยต่างก็มีมิตรไมตรี ความเคารพยกย่อง และความเข้าใจอันดีต่อกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทั้งปวง ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งสัมพันธภาพที่ดีงามดังกล่าวนี้ จะนำพาประเทศของเราให้วิวัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลกมีสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑)  Mr. Jyri Järviaho