พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศส.
เป็นที่น่ายินดี ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส อันมีมากว่าสามศตวรรษ กับทั้งความประสงค์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และความร่วมมือทุกด้านทุกระดับให้เจริญงอกงามสืบไป. ในปัจจุบัน
ประเทศทั้งหลายในโลก ควรได้เพิ่มพูนความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ ให้กระชับแน่นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนในประเทศของตน และมนุษยชาติในโลก. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ที่มีมายาวนานอย่างมีพัฒนาการต่อเนื่อง ประกอบกับความร่วมมือในกิจการทุกด้านทุกระดับ ที่นับวันจะงอกงามและขยายกว้างขวางออกไป จะทำให้เกิดมิตรภาพที่แนบแน่น ความเข้าใจอันดี และความเจริญร่มเย็นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งนานาประเทศและมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลกมีเสถียรภาพ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Thierry Mathou