พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชาธิบดี และพระราชินีแห่งชาวเบลเยียม ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ พร้อมทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลเยียม
ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
ข้าพเจ้ามีความพอใจ ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งสืบสานมายาวนาน รวมทั้งความตั้งใจของท่าน ที่จะพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ให้กระชับแน่นแฟ้นมากขึ้น. ประเทศไทยยึดมั่นในนโยบายระหว่างประเทศ
เสมอมา ที่จะเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีกับประเทศทั้งหลาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนพื้นฐานแห่งความเป็นมิตร ความนับถือยกย่อง และความปรารถนาดีต่อกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพระหว่างประเทศทั้งสอง ที่มีมาอย่างสนิทสนมราบรื่น และนับวันจะเจริญงอกงาม
จะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและกว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลเกื้อกูลให้เกิดความมั่นคง ความก้าวหน้า และความสุขที่ยั่งยืนแก่ประเทศของเรา และประเทศต่าง ๆ ในโลกตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Ms. Sibille de Cartier d’Yves