พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์. ประเทศของเราทั้งสอง ต่างมีเจตจำนงเช่นเดียวกัน ที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน จึงมีความสัมพันธ์ และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความเห็นอกเห็นใจเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพ และความร่วมมือในกิจการทุกด้าน ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่ดีงาม นอกจากจะส่งเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจอันดี และความมั่งคั่งไพบูลย์ระหว่างประเทศและประชาชนของเรา ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะสร้างเสริมความมั่นคง ความรุ่งเรือง และความสุขอันยั่งยืน ให้แก่ประชาชาติและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกอีกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny