พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

สำเนา
พระราชดำรัส (๑)
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
—————————

ข้าพเจ้ามีความชื่นชม และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน
มาให้พรวันเกิดแก่ข้าพเจ้า ในวาระนี้. ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์ และขอบใจนายก
รัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ในคำอำนวยพร อันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี
ของทุกท่าน. ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรี ด้วยใจจริงเช่นกัน.
ความปรารถนาดี ที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดี แก่ข้าพเจ้านั้น จะสำเร็จได้
ก็ด้วยความพร้อมเพรียง และความสามารถของทุกท่าน ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ให้บรรลุผลสมบูรณ์ เพื่อประเทศชาติและประชาชน. ทุกวันนี้ เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น
ทั้งในและนอกประเทศ ได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ ตลอดจนความมั่นคง ของชีวิตและ
การงาน ของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก. จำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องทำความคิดจิตใจ
ให้หนักแน่น ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้อง และประโยชน์สุขของส่วนรวม แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลก ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา. จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ในมหาสมาคมแห่งนี้ และประชาชน
ชาวไทยทุกคน มีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความดี ความสามัคคี ความสุจริต
ไว้ให้มั่นคงหนักแน่น. ความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้น ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน
พร้อมทุกส่วน.
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา
จงคุ้มครองรักษาทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.