พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา (๒)
นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
—————————

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้ฟังผู้พิพากษาที่จะเข้ารับหน้าที่ กล่าวคำปฏิญาณด้วยความเข้มแข็ง ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความยุติธรรมของประชาชน และความสงบสุขของประเทศ.
คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นประเทศ ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปรกติ. ความสงบสุขของประเทศ จึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้ง แต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใด ก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรม. จึงกล่าวได้ว่า ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข. หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุข ก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน. ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษา มีหน้าที่โดยตรงในการธำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน จึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัด แล้วตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง. ในการนี้ ความรู้ในตัวบทกฎหมาย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่า การใช้กฎหมายเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้น ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผล ตามความเป็นจริง โดยไม่สวนทางกับศีลธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม. ถ้าทำได้ดังนี้ ท่านก็สามารถรักษาคำปฏิญาณ ที่จะธำรงความยุติธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสงบสุขของประเทศ ได้สำเร็จสมบูรณ์.
ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ และประสบแต่ความสุขความเจริญจงทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม