พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563 และประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565

พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563 และประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
และ ๒๕๖๔ ในวันนี้. ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกตลอดมา.
การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อการรักษาและการบริหารจัดการทางการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น ไม่ว่าจะทำด้วยกระบวนการใด ล้วนต้องอาศัยความอุตสาหะเสียสละ และความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสูง เพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ของมวลมนุษยชาติ. ดังเช่นผลงานการให้ยาต้านเกล็ดเลือด ในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่นำมาใช้เป็นทางเบี่ยง ภายหลังจากการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรืออุดตัน ของศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟูสเตอร์ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตันได้นับล้านคนทั่วโลก และผลงานการบริหารจัดการในการจัดหายา
สำหรับโรคที่ถูกละเลย ของนายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชากรทั่วโลก ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ถูกละเลย. ส่วนผลงานของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คือศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก กับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดรู ไวส์แมน ซึ่งร่วมกันศึกษาวิจัยวิธีการนำเมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอมาใช้ในทางการแพทย์ และศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ คัลลิส ซึ่งพัฒนาการนำอนุภาคไขมันมาใช้ในทางการแพทย์ ก็เป็นรากฐานสำคัญยิ่งของการผลิตวัคซีนต้านไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งการป้องกันรักษาโรคต่าง ๆ ในอนาคตด้วย. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมกับทั้งห้าท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตมนุษย์อย่างไพศาล.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.