พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด (๒)
นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564
—————————-

ข้าพเจ้ามีความชื่นชม ที่ตุลาการศาลปกครอง อันเป็นศาลที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชน ได้มาพร้อมกันเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก.
ตุลาการศาลปกครองนั้น เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีภารกิจกว้างขวาง เพราะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนทุกฝ่ายของประเทศ ทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน. คำปฏิญาณที่ท่านกล่าว ว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติทั้งปวง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่จะอำนวยความยุติธรรม ให้แก่ทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง และโดยสม่ำเสมอนั้น จำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณอันบริสุทธิ์ ปลอดพ้นจากอคติโดยประการต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยความชอบ ความชัง ความขลาด หรือความเขลา. ท่านทั้งหลายมีทั้งความรู้ในตัวบทกฎหมาย ทั้งความสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งหน้าที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความตั้งใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถอยู่แล้ว หากแต่ละคนจะได้ยึดถือคำปฏิญาณไว้ให้เหนียวแน่น แล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเป็นกลาง พิจารณาเรื่องราวทุกอย่างอย่างถูกต้องตามเหตุตามผล ก็เชื่อได้ว่า
จะมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชน มีความผาสุกมั่นคงพร้อมทุกส่วน.
ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ทั้งของตนและของส่วนรวมประเทศชาติ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายชาญชัย แสวงศักดิ์