พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์.
ข้าพเจ้ามีความชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานกว่าศตวรรษ และความร่วมมือที่ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก. ในปัจจุบัน โลกมีความพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอยู่ทุกขณะ. ประเทศทั้งหลายในโลกควรได้เพิ่มพูนความสัมพันธ์ และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นมากขึ้น เพื่อสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศของตน และความอยู่เย็นเป็นสุขของมวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทั้งปวง ที่มีมาด้วยดีระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระดับภูมิภาค ในกรอบของประชาคมอาเซียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำให้ประเทศและประชาชนของเรา มีความอยู่ดีกินดี และความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งจะอำนวยให้นานาประเทศและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และทั่วโลก มีความเข้าใจอันดีต่อกัน และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Kevin Cheok