พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวศรีลังกา.
ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนาน ก่อนแต่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๕๕. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองต่างรักความสงบ ความเป็นอิสระ และความมีเสรี จึงมีมิตรไมตรีที่สนิทสนม และความร่วมมือกันอันใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งมีประวัติการสืบสานและถ่ายทอดระหว่างกันมาแต่โบราณกาล. นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวศรีลังกา ก็มีความผูกพันทางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นต้นว่า ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาหนักแน่นในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพ ความร่วมมือ และความผูกพันระหว่างกันดังกล่าวนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญไม่เพียงทำให้สัมพันธไมตรีที่มีอยู่ กระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังจะนำความเข้าใจอันดี ความเจริญมั่นคง และความสงบสุขที่ยั่งยืนมาสู่ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดกระทั่งนานาประเทศและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลกอีกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mrs. Samantha K. Jayasuriya