พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ ประเทศและประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสวิส.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางการทูต ที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งความผูกพันอันลึกซึ้งของประชาชนทั้งสองเชื้อชาติ. มิตรภาพ ความสัมพันธ์ และความผูกพันดังกล่าว ได้ดำเนินยืนยงมาอย่างแนบแน่น และนับวันจะยิ่งงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง แม้จะอยู่ห่างต่างทวีปกัน แต่ก็มีความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา อันก่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกันในทางสร้างสรรค์มากมาย. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองนี้ ซึ่งมีไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงามเป็นรากฐานรองรับอย่างมั่นคง กอปรกับความปรารถนาของท่าน ที่จะกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น ไม่เพียงจะทำให้ประเทศและประชาชนของเรา มีความสนิทสนม ความเข้าใจอันดี และความเจริญร่มเย็นยิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังจะส่งผลให้ประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลก มีความสามัคคี ความมั่นคง และความสงบสุขที่ยั่งยืนตลอดไปด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mrs. Helene Budliger Artieda