พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวมัลดีฟส์ ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟส์.
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่เจริญงอกงามมาโดยราบรื่น นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยน้ำใจไมตรี ความเคารพยกย่อง และความเข้าอกเข้าใจเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในกิจการทุก ๆ ด้าน อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น กับทั้งจะช่วยนำพาประเทศของเรา ให้ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งไพบูลย์ ความก้าวหน้ารุ่งเรือง และความสงบร่มเย็น ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้นานาประชาชาติในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลก มีความวัฒนาถาวร และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Mohamed Jinah