พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเม็กซิโก.
ประเทศไทยกับสหรัฐเม็กซิโก แม้จะอยู่ห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์ แต่ก็มีความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่เจริญงอกงามมาเป็นลำดับ ดังที่ท่านได้กล่าวถึง. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง ต่างก็รักมั่น
ในความสงบสุขและความเป็นอิสระ จึงปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับนานาประชาชาติอย่างสันติ ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความไว้เนื้อเชื่อใจในกันและกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุกด้านระหว่างประเทศทั้งสอง ที่มีอยู่และนับวันจะเพิ่มพูน
มากขึ้น บนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดังกล่าวนี้ ไม่เพียงจะทำให้ประเทศของเรามีความใกล้ชิดสนิทสนม ความเข้าใจอันดี และความก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังจะส่งผลให้ประเทศทั้งหลายในโลก มีความสามัคคี ความเจริญมั่นคง และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Bernardo Córdova Tello