พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี และประชาชนชาวอเมริกัน ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกัน.
น่าชื่นชมยินดี ที่ท่านได้กล่าวว่า ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มีมิตรภาพยืนยงมากว่า ๒๐๐ ปี. มิตรภาพดังกล่าวนี้ มีความจริงใจ และความปรารถนาดีต่อกัน เป็นรากฐานรองรับอย่างมั่นคง จึงดำรงอยู่มานานปีโดยสนิทสนมราบรื่น และเกื้อหนุนให้ประเทศของเราทั้งสอง มีความผูกพันอันลึกซึ้ง ความเข้าอกเข้าใจ และความร่วมมือช่วยเหลือในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศทั้งสองในกิจการทุกด้านทุกระดับ ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะส่งเสริมมิตรภาพที่สืบสานมายาวนาน ให้ยิ่งกระชับแน่นแฟ้น และเจริญยั่งยืนตลอดกาลนาน อีกทั้งจะนำความสถาพรเข้มแข็ง ความไพโรจน์ก้าวหน้า และความสุขสมบูรณ์ มาสู่ประเทศ
และประชาชนของเรา ตลอดจนนานาประเทศและมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะส่งผลให้โลกมีสันติภาพอันถาวรตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Michael George DeSombre