พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตแคนาดา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตแคนาดา (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งแคนาดา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายกรัฐมนตรี และประชาชนชาวแคนาดา ที่มีไมตรีจิตต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดา.
ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้าน ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่ท่านได้กล่าวถึงนั้น นับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม และขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสอง แม้จะอยู่ห่างต่างภูมิภาคกัน แต่ก็มีความปรารถนาอย่างเดียวกัน ที่จะอยู่ร่วมกับนานาประชาชาติโดยสันติ และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพ และความร่วมมือในกิจการทุกด้านทุกระดับ ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดังกล่าว จะก่อเกิดความเข้าใจอันดี ความเจริญมั่นคง และความสงบสุขที่ยั่งยืนไม่เพียงเฉพาะแก่ประเทศและประชาชนของเราเท่านั้น หากยังส่งผลไปถึงประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mrs. Sarah Taylor