พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ที่ทรงพระราชปรารถนาดี และประชาชนชาวกาตาร์ ที่มีไมตรีจิตต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ และขอให้ประเทศและประชาชนชาวกาตาร์ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับรัฐกาตาร์ มีมาอย่างสนิทราบรื่นเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี และนับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง ต่างก็ปรารถนาที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ให้ใกล้ชิดแนบแน่นมากขึ้น จึงมีมิตรไมตรี และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ด้วยความเคารพนับถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความปรารถนาดีต่อกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพ และความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่ดีงาม กอปรกับเจตจำนงของท่าน ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการทุกด้านทุกระดับ ไม่เพียงจะเพิ่มพูนสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังจะก่อเกิดความเข้าใจอันดี ความเจริญมั่นคง และความสงบร่มเย็นอันยั่งยืนระหว่างประเทศของเรา และประเทศทั้งหลายในโลกอีกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Ahmed Ali A. J. Al-Tamimi