พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลา (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ประเทศ และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกัวเตมาลา.
น่ายินดียิ่ง ที่ท่านได้กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐกัวเตมาลา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากว่า ๖๐ ปี. ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ นับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง ต่างก็ตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมมือช่วยเหลือในกิจการด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ด้วยความเป็นมิตร ความจริงใจ และความปรารถนาดีต่อกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุกด้านระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม กอปรกับความตั้งใจของท่าน ที่จะส่งเสริมสัมพันธไมตรี ความร่วมมือ ตลอดจนความเข้าใจอันดี จะสร้างเสริมสัมพันธภาพ ที่ดำเนินมาอย่างสนิทสนมราบรื่นกว่ากึ่งศตวรรษ ให้กระชับและธำรงมั่นยิ่งขึ้น อีกทั้งจะนำพาความมั่นคง ความรุ่งเรือง และความสงบร่มเย็นอันยั่งยืน มาสู่ประชาชาติของเรา และนานาประชาชาติในโลกด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Carlos Humberto Jiménez Licona