พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา (๒)
นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————-

ขอถือโอกาสนี้ อำนวยพรด้วยความปลื้มปีติ ที่ท่านได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม ในฐานะผู้พิพากษา.
คำปฏิญาณ เป็นคำที่เป็นสิ่งเตือนใจ หรือเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติหน้าที่. การปฏิบัติหน้าที่นั้น นอกจากความรู้วิชาการ หรือความสามารถที่ได้รับการฝึกอบรมมา ก็ต้องอาศัยดุลยพินิจ อาศัยสติปัญญา อาศัยสติและเหตุผล ตลอดจนรู้จักวิเคราะห์ ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูก และตีบทกฎหมาย ให้เกิดความยุติธรรม. ท่านทั้งหลายจะต้องพบกับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา และปัญหาต่าง ๆ แต่เชื่อว่า ด้วยความคิดหรือทัศนคติที่เป็นบวกต่อประเทศชาติ ความคิดดีต่อประชาชนและส่วนรวม ก็จะเสริมความรู้ เสริมความสามารถที่ท่านได้มีอยู่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ได้ และสามารถจะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ ด้วยความถูกต้อง เพื่อความสงบสุข ความเป็นสุขของประชาราษฎรและประเทศชาติ.
ก็ขอเอาใจช่วย และขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบในสิ่งที่ท่านหวังไว้ในทางที่ดี และสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และส่วนรวมได้ตลอดไป. ก็ขอให้พร.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นางเมทินี ชโลธร