พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวัก.
น่าชื่นชมยินดี ที่ท่านจะพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น. ประเทศของเราทั้งสอง แม้จะอยู่ห่างต่างทวีปกัน แต่ก็มีสัมพันธภาพอันดีมาอย่างสนิทสนมราบรื่น โดยต่างมีมิตรไมตรี และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อันก่อเกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกันตลอดมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือในกิจการทุกด้านระหว่างประเทศทั้งสอง ที่นับวันจะเพิ่มพูน และขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป จะดำรงและสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่สืบสานมาด้วยดี ให้ยิ่งกระชับมั่น
และยืนยงตลอดกาลนาน อีกทั้งจะนำความเข้าใจอันดี ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความเจริญร่มเย็น มาสู่ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนประชาชาติและมนุษยชาติทั้งหลายในทวีปต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลกมีเสถียรภาพ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Jaroslav Auxt