พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

พระราชดำรัส
ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566
—————————

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนของศาสนาอิสลาม ด้วยดีตลอดมา.
หน้าที่ของผู้นำศาสนา กับครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนนั้น มีจุดหมายสำคัญตรงกันอยู่คือ มุ่งที่จะสร้างความดีความเจริญ ให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวม. งานของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่แนะนำสั่งสอนหลักธรรมของศาสนา ให้แก่อิสลามิกชน กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้ถึงพร้อม ด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง. หวังว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจ และเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงกัน ดำเนินงานอันทรงคุณค่านี้ต่อไป เพื่อความเจริญก้าวหน้า และความผาสุกร่มเย็น ของประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบผลสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.