พระราชดำรัส ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

พระราชดำรัส
ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน พุทธศักราช 2566
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงานมหกรรม ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันนี้.
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ. การจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน พร้อมที่จะช่วยดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ. ข้าพเจ้าจึงมีความชื่นชม ที่โครงการทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอด. ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกในชุมชนทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุข.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดี มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงามทุกเมื่อไป.