พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ 
ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญ ให้มี
กำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง 
ประสบแต่ความสุขความเจริญ อันเป็นมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

เมื่อเรามีความรัก ความปรารถนาดี มีสติปัญญา และเหตุผล มีความรู้จัก 
ความพอเหมาะ พอเพียง มีความอดทน พากเพียร รู้เหตุผล รู้วิธีการแก้ปัญหา 
ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในตน และนำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคม 
และประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหา และฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า และมั่นคงได้ 

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
บพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครอง รักษา ให้ทุกท่าน 
มีสุขภาพกายและใจ ที่แข็งแรง มีขวัญและกำลังใจ สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่
จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคง ต่อประเทศชาติ และบ้านเมืองของเราต่อไป 


535