พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลาย
ทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้า ในภารกิจทุกอย่างเสมอมา
ในปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่า
นำความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึก
ตื้นตัน และประทับใจ ที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจทุกท่าน
ที่ร่วมมือร่วมใจ ช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน
มีความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด
ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใด ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า
ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดี
อย่างแน่นอน
ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคน ตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น
และทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้น ตามความเป็นจริง
โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกัน ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่
ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่าง สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง
แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับประชาชนชาวไทย โดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของ
ชาวไทย อีกทั้งพระบารมี แห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอาทิ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์
ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน