พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564

พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

การที่ผู้พิพากษาประจำศาล ได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตือนใจตัวเอง ว่าบัดนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษา อันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชน.
ในการอำนวยความยุติธรรมนั้น มีข้อควรคำนึงอยู่ว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริง แต่เมื่อจะนำมาใช้ ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วย. ผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้ววินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรม ตามตัวบทกฎหมาย ตามศีลธรรม และตามความเป็นจริง. หากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ตามที่ได้ปฏิญาณไว้ ก็จะสามารถสร้างสรรค์จรรโลงความยุติธรรม ให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง.
ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสุขความเจริญตลอดไป.