พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นับว่าเป็นผู้เตรียมตัวพร้อมแล้วสำหรับ
การทำงาน ด้วยได้ศึกษาวิชาการมาครบถ้วนแล้วตามหลักสูตร. วิชาการทั้งปวงที่ท่านได้เล่าเรียน
มานั้น ประกอบด้วยหลักความจริงที่เชื่อถือได้ว่าเป็นสิ่งดีทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการนำไปใช้เป็นสำคัญ. หากนำไปใช้ในทางที่ถูก ก็จะอำนวยผลเป็นประโยชน์
เป็นความเจริญ. หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะก่อให้เกิดโทษเป็นความเสื่อม. เหตุนี้ ผู้ใช้จึงต้อง
มีความสำรวมระวัง ที่จะนำความรู้ไปใช้ด้วยเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์ และด้วยวิธีการที่เที่ยงตรงเป็นธรรม ทั้งต้องศึกษาผลที่จะเกิดตามมาอย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยใช้ความคิดพิจารณาที่ถูกต้อง
ตามหลักเหตุผลความเป็นจริง. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนศึกษาเรื่องการนำความรู้ไปใช้ให้เข้าใจกระจ่าง
จะได้สามารถใช้วิชาการอันทรงคุณค่าที่อุตส่าห์เล่าเรียนมาด้วยยาก ให้สำเร็จผลแต่ในทางที่ดี
ที่สร้างสรรค์ ทั้งแก่ตนเอง แก่งานที่ทำ และแก่ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุข
และความเจริญมั่นคงในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดี
จงทั่วกัน.