พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559
—————————-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปปฏิบัติงาน คงจะได้พบว่า การทำงานนั้นอาจมีข้อผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นได้บ้าง และบางครั้งก็เกิดจากตัวผู้ทำงานเองเป็นสำคัญ. แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับ
คนบางคนที่จะยอมรับ จึงกล่าวโทษผู้อื่นสิ่งอื่นว่าเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดเสียหาย. การกระทำเช่นนี้ นอกจากจะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาตนเองของบุคคลแล้ว ยังก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวมด้วย
เพราะการเพ่งโทษผู้อื่น จะทำให้มองข้ามความผิดพลาดของตน ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ที่ต้นเหตุได้. บัณฑิตจึงพึงระลึกไว้เสมอว่า ในการทำงานนั้น แม้ว่าจะระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้ว
แต่ก็อาจเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นได้เป็นธรรมดา. ข้อสำคัญ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องกล้า
ที่จะยอมรับ และเร่งหาทางปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง. การรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดของตนนั้น
เป็นคุณสมบัติสำคัญที่เกื้อหนุนบุคคลให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นโอกาสให้คนเราได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีก. จึงขอให้บัณฑิตเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดของตน จะได้สามารถพัฒนาตนพัฒนางาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตรงจุด เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเป็นสุข.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญรุ่งเรือง
ในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.