พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
—————————

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบันเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ กล่าวได้ว่าเป็นนักพัฒนา ด้วยได้รับการศึกษา
อบรมด้านบริหารการพัฒนามาโดยตรง จนมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศได้.
การเป็นผู้นำดังกล่าว หมายถึงเป็นผู้กำหนดทิศทางในการพัฒนา ซึ่งมีสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง
อยู่ 2 ประการ. ประการแรก การพัฒนานั้น ต้องกระทำบนพื้นฐานความเป็นจริงของประเทศ
และในขณะเดียวกันก็ต้องเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านสภาวะแวดล้อม
สถานการณ์ ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ. ประการที่สอง การพัฒนาอาจสำเร็จผลได้ไม่ง่ายนัก
หากประชากรส่วนใหญ่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและความเจริญ
ของบ้านเมืองตน. นักพัฒนาทุกคนจึงมีหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประเทศของเราและสภาวการณ์ของโลกให้เข้าใจชัด แล้วกำหนดแนวทางที่จะพัฒนาบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง พร้อมกันนั้นก็พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาบ้านเมือง.
ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติบริหารงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล อันจะทำให้
ประเทศของเราดำรงมั่นคง และก้าวไกลไปในโลกได้โดยสวัสดี.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน
ประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถปฏิบัติงานพัฒนาได้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งขอให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.