พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ความสามารถ ความคิดวิจารณญาณ และคุณธรรมจริยธรรมอย่างพร้อมมูล. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับนี้ จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อม ที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า
ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม. แต่ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานนั้น อาจจะมีปัญหา
เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่บ้าง เพราะปัญหาต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเป็นธรรมดา
ยากที่คนเราจะหลีกเลี่ยงพ้น. ไม่ว่าจะประสบปัญหาใด ๆ ก็ตาม จึงชอบที่ทุกคนจะใช้ความคิดพิจารณา
หาสาเหตุของปัญหาให้ทราบชัด แล้วนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา มาปรับใช้
ในการแก้ปัญหาอย่างมีสติ โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชา หลักเหตุผล
และหลักธรรม. บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษา ได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ ความคิด และคุณธรรมพร้อมทุกส่วน. หากแต่ละคนจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะสามารถ
นำพาตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา จนบรรลุถึงความสำเร็จพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
และกิจการงานได้อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบ
ความสุข ความสำเร็จ และความก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.