พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
คนเราแต่ละคน ย่อมมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไป ตามสถานะ ความฉลาดสามารถ
และโอกาสที่ได้รับ. ผู้ที่มีโอกาสดี ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสูงขึ้น
ก็ควรต้องมีภาระหน้าที่ที่จะประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์มากขึ้น. พูดถึง
ประโยชน์แล้ว ก็มีอยู่สองอย่าง ได้แก่ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม. การทำงาน
ทุกอย่าง จะมุ่งกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ หากต้องให้อำนวยประโยชน์
ทั้งสองส่วน จึงจะบังเกิดผลเป็นความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืน. บัณฑิตทั้งหลายนับว่า
เป็นผู้มีโชคมีโอกาสดีกว่าผู้อื่นอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยได้รับการศึกษาอบรมจนมีความรู้และ
คุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน. จึงขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักในภาระหน้าที่
ของตน แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์พร้อม
เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคง ทั้งของแต่ละบุคคลและของสังคมประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.