พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักวิชาแล้ว
ย่อมมุ่งหวังว่าความรู้ที่มีอยู่จะเป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุน ให้แต่ละคนสามารถบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญในหน้าที่การงานได้. แต่แท้จริง ความสำเร็จและความก้าวหน้าในงาน ไม่อาจเกิดขึ้นได้
ด้วยความรู้เพียงอย่างเดียว หากยังต้องอาศัยความเชื่อมั่น เป็นเครื่องน้อมนำความเจริญอีกทางหนึ่งด้วย. ความเชื่อมั่นดังกล่าว ได้แก่ความเชื่อมั่นในงาน ในเพื่อนร่วมงาน และในหน่วยงานของตน.
ความเชื่อมั่นในงาน จะทำให้บุคคลมีความรักความภาคภูมิใจในงานที่ทำ นำมาซึ่งความกระตือรือร้น
และความพากเพียรที่จะทำงานให้สำเร็จ. ความเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมงาน จะทำให้แต่ละคนเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ประสานงานประสานประโยชน์กันได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย. ส่วนความเชื่อมั่น
ในหน่วยงาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรักความผูกพันกับหน่วยงานของตน พร้อมที่จะเสียสละ
อุทิศตนโดยยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง. ความเชื่อมั่นทั้งสามประการนี้ จึงเป็นบ่อเกิด
ของความสุขในการทำงาน เกื้อกูลให้บุคคลมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด.
หากบัณฑิตทุกคนปลูกฝังสร้างเสริมความเชื่อมั่นทั้งนั้นให้งอกงามและกล้าแข็ง ก็จะมีปัจจัยพื้นฐาน
อันหนาแน่นควบคู่กับวิชาความรู้ สำหรับสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในหน้าที่การงาน
ให้บรรลุผลได้ดังมุ่งหวังตั้งใจ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.