พระราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 


พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคน 
ผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้พร้อมทั้ง 
สร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป. 


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 


1