พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา 
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ข้าพเจ้ามาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์ ในวันนี้. นับเป็นโอกาสอันน่ายินดี
ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้มาพบปะพร้อมหน้ากัน 
ในวันพืชมงคล หลังพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ. 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบ ถึงความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างและ 
โรงโคนมแห่งใหม่ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมทั้งความก้าวหน้า 
ของกิจการโคนมในประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 
และสหกรณ์ทั่วประเทศ คงจะทำให้ทุกท่านได้เห็นพ้องต้องกันว่า ความสำเร็จ 
ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลจากการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน. การร่วมมือกันนี้ เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
ทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกษตรกรรม ซึ่งประกอบด้วยงานหลายส่วน 
หลายด้าน เกี่ยวพันกันหลายขั้นตอน. จึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามสร้างเสริม 
ความร่วมมือที่มีอยู่ ให้ยิ่งเหนียวแน่นมั่นคง และแผ่ขยายออกไปให้กว้างขวาง 
ยิ่งขึ้น. พร้อมกันนั้น ก็ใช้โอกาสอันดีที่ได้มาพบปะวิสาสะกันครั้งนี้ ทำความรู้จัก 
คุ้นเคยกันไว้ให้มาก เพื่อจะได้ร่วมมือส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ในวันข้างหน้า. 

277

กิจการที่ท่านมีส่วนร่วมอยู่จะได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
นำมาซึ่งความเจริญมั่นคงทั้งของแต่ละคนและครอบครัว ทั้งของกลุ่มและสหกรณ์
ตลอดถึงสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ. 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอขอบใจหน่วยราชการ 
และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
ทั้งขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุข ความเจริญ 
และความสำเร็จ สมตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ. 

278