พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นทั้งเครื่องประกาศความสำเร็จทาง 
การศึกษา และเครื่องหมายรับรองความรู้ตามที่บัณฑิตได้ศึกษามา. แต่ปริญญาบัตร 
จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับแต่ละคน ว่าจะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่
ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นความสำเร็จและความเจริญได้หรือไม่. หลักในการสร้างสรรค์
ความสำเร็จดังที่กล่าวนั้น อยู่ที่การรู้จักปรับใช้ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ให้พอเหมาะ 
พอดีกับงานที่ทำ ซึ่งต้องอาศัยความคิดวิจารณญาณ และความเข้าใจในงาน ตลอดถึง 
สถานการณ์แวดล้อมทุกอย่าง. ในขณะเดียวกัน ก็ต้องคำนึงถึงเหตุผลและ 
ความถูกต้องชอบธรรมด้วย เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว 
ไม่เกิดเป็นโทษเสียหาย. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ 
จะได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ความสำเร็จ ทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวม 
ประเทศชาติ ด้วยความรู้ความสามารถที่สมคุณค่าปริญญาบัตร. 


284

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน 
ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน. 


285