พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(๑) 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ 
เกียรติและความสำเร็จ. 


การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของคนทุกคน แต่บัณฑิต 
ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง ก็มักเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไป ว่าจะต้องมีหน้าที่
ความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่น. ความคาดหวังดังกล่าวนับว่ามีเหตุผล เพราะการจะ 
พัฒนาสิ่งใดก็ตาม ย่อมต้องอาศัยผู้มีความรู้มาเป็นกำลังสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของ 
สังคมโลก. บัณฑิตทั้งหลายจึงควรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำ 
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานของตน โดยเต็มกำลังความรู้
ความสามารถ พร้อมทั้งร่วมมือร่วมความคิดกัน นำความรู้ในแต่ละสาขาวิชามา 
พิจารณาปรับใช้ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาและแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง. ถ้าแต่ละคน 
พร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความสุจริตจริงใจ ความเพียรพยายาม และความอดทน 
เข้มแข็ง โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้ว ความเจริญมั่นคงอันแท้จริงของ 


(๑) วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ - วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


295

ประเทศ ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินความมุ่งหมาย และบัณฑิตทุกคนก็จะภูมิใจได้เต็มที่
ว่าได้ทำหน้าที่ของผู้มีความรู้ความสามารถแล้วโดยสมบูรณ์. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขและความสำเร็จ ทั้งในชีวิตและกิจการงาน 
ทั่วหน้ากัน. 


296