พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการอาชีวศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน 
การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันนี้. ขอแสดง 
ความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
ซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ประกอบอาชีพการงานเป็นบุคลากรในสายปฏิบัติการ. บัณฑิต 
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพร้อม 
ใน ๓ ด้าน. ด้านหนึ่ง ได้แก่ความรู้ความสามารถ คือมีความรู้ในทฤษฎีและ 
เทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างเป็นระบบ ทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับ 
งานแต่ละอย่างแต่ละกรณีได้. อีกด้านหนึ่ง ได้แก่ทักษะความชำนาญ อันสร้างสม 
ขึ้นจากการฝึกหัดปฏิบัติอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์ หรือทักษะ 
ในวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมา. อีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุด ได้แก่คุณธรรม อันจะเป็น 
เครื่องประคับประคองคุ้มกัน ให้แต่ละคนนำความรู้ความสามารถและทักษะ 
ความชำนาญที่มีอยู่ ไปใช้ปฏิบัติการทุกอย่างให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แท้ ไม่เป็นโทษ 
เป็นภัยทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม. หากบัณฑิตทุกคนหมั่นสร้างสมอบรมคุณสมบัติ
ทั้ง ๓ ด้านให้ถึงพร้อม และให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอแล้ว แต่ละคนก็จะเป็นบุคลากร 

342