พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันอังคาร ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้
รับเกียรติและความสำเร็จ. 


บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป. แต่ทุกวันนี้
กล่าวกันว่า แม้คนที่ศึกษาเล่าเรียนมาในระดับสูง ก็อาจจะสร้างตัวสร้างฐานะได้
ไม่ง่ายนัก เพราะโอกาสในการทำงานไม่เปิดกว้างเหมือนแต่ก่อน. ข้อนี้ ดูจะบั่นทอน 
กำลังใจของบัณฑิตใหม่อยู่ไม่มากก็น้อย. ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่บัณฑิตว่า โอกาส 
ในการทำงานนั้น เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากปัจจัยหลัก ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือ 
ปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการจ้างงาน สภาพเศรษฐกิจ หรือความเจริญของ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยภายใน ได้แก่ความรู้ความสามารถ 
และคุณสมบัติในจิตใจของแต่ละบุคคล. แม้ว่าโอกาสในการทำงานอันเกิดจาก 
ปัจจัยภายนอกจะไม่เปิดกว้างนัก แต่ถ้าคนเรามีความมั่นใจในความรู้ความสามารถ 
ของตน และมีใจเปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ท้อถอยยอมแพ้โดยง่ายแล้ว 
ก็จะสามารถมองเห็นโอกาส รวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่ตนเอง และประสบความสำเร็จ
ที่ดีได้เสมอ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์. 


410

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรือง 
ในชีวิตทุก ๆ ประการ. 


411