พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
วันพุธ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวแพทย์ แก่ข้าพเจ้า. 


บัณฑิตทั้งหลายต่างก็ได้อุตสาหะพากเพียรเล่าเรียนมา จนสำเร็จการศึกษา 
ได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว ทั้งได้กล่าวคำปฏิญาณ ว่าจะนำความรู้ไปใช้แต่ในทางที่
เป็นคุณเป็นประโยชน์. คำปฏิญาณนี้มีความสำคัญมาก และเชื่อว่าบัณฑิตทุกคน 
ย่อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ให้ได้จริง แต่การจะทำให้ได้ดังนั้น 
แต่ละคนจะต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องเที่ยงตรงด้วย. ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะการนำ 
ความรู้ไปใช้ จะไม่อาจสำเร็จผลแต่ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้เลย หากผู้ใช้
ไม่สามารถคิดพิจารณาได้แจ้งชัดตามเหตุผลความเป็นจริง ว่าสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์
สิ่งใดเป็นโทษเสื่อมเสียหาย. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นผู้มีความคิดอ่านอันเที่ยงตรง ถูกต้อง ไม่เอนเอียงด้วยอคติ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ความเป็นจริง. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะสามารถรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้ และสร้างสรรค์
ประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติได้สมดังที่ปรารภปรารถนา. 


445