พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ดังเช่นบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมมี
ความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้
ประสบความสำเร็จ. การจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้น แต่ละคนจะต้องรู้จักตั้งเป้าหมายใน 
การประพฤติตนปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองก่อนเป็นเบื้องต้น. 
ข้อนี้ อธิบายได้ว่า การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป อาจเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความ 
เบื่อหน่ายท้อถอย และล้มเลิกความพยายามเสียกลางคัน ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่าำ
เกินไป ก็อาจเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความประมาทย่อหย่อน และละเว้นการพัฒนาตน 
พัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ. กล่าวได้ว่า การตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับ 
ศักยภาพที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย ที่ทำให้คนเราสามารถดำเนินชีวิต 
และประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้า จนบรรลุถึงความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวังตั้งใจ. 
บัณฑิตเมื่อทราบตระหนักดังนี้แล้ว จึงชอบที่จะพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนเองให้
เหมาะสม แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นอย่างเต็มภาคภูมิ. 


544

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพร้อมทุกประการ ทั้งขอให้
ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน. 


545