พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการชุมชน แก่ข้าพเจ้า. 


บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีวิชาความรู้ เชื่อว่าแต่ละคนย่อมมีความพร้อม 
ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ 
ชาติบ้านเมืองต่อไป. การจะทำให้ได้ดังนั้น มีข้อสำคัญอยู่ที่ความสุจริต กล่าวคือ 
บัณฑิตจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่สุจริต งานที่ทำ 
จึงจะสำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน. ที่กล่าวดังนี้ เพราะการประกอบ 
อาชีพการงานที่ไม่สุจริต หรือทำงานด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรม นอกจากจะไม่
ก่อเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแล้ว ยังเป็นโทษเป็นภัย สร้างความเสียหายให้แก่บุคคล 
และชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงด้วย. จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาให้เห็นจริงว่า 
ความสุจริตเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพการงาน ควรที่ทุกคน 
ผู้ปรารถนาจะทำงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้ จะได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงอยู่ใน 
ความสุจริตตลอดไป. 


568

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 


569