พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปฏิบัติภารกิจ 
ทุกด้าน เพื่อการเป็น “สถาบันคู่เคียงสังคม” โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคม 
เป็นสำคัญนั้น น่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึง 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม แล้วพยายามปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลัง. 
ข้อนี้นับเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่บัณฑิตได้อย่างมากว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคม ย่อมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกันทั้งสิ้น. 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ ความคิด 
และความสามารถสูง ยิ่งต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วไป ในอันที่จะเป็น 
ทั้งกำลัง ทั้งผู้นำ ในการปฏิบัติพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ. จึงขอให้บัณฑิต 
ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในประการนี้ แล้วตั้งใจพยายาม 
นำความรู้ ความคิด และความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญ 
ให้แก่ตนเองและประเทศชาติ สมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
ซึ่งถือพันธกิจต่อสังคมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญ. 


582

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน 
มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน 
ในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน. 


583